Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Privacy & Cookie Policy

Privacyverklaring

www.medizorg.be wordt beheerd door de CVBA Medizorg. 

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website of als lid van Medizorg zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”). 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. 

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten. 

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 11)

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:
CVBA Medizorg (“Medizorg”)
Molenstraat 51
8450 Bredene
Ondernemingsnummer 0420.397.307
Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10. 

2. Doel van de verwerking

Medizorg verwerkt uw persoonsgegevens in functie van de reden van uw contact. 

U bezoekt onze website
Wanneer u onze website bezoekt worden er in principe geen persoonsgegevens van u verzameld, tenzij u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor onze cookieverklaring). 

U contacteert Medizorg
Indien u ons contacteert door ons te mailen, bellen of per brief aan te schrijven dan worden uw gegevens verwerkt voor de behandeling van uw verzoek zodat wij u correct kunnen antwoorden. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan uw verzoek nadat u zich tot ons richt. 

U bent lid van Medizorg
Als lid van Medizorg worden uw professionele contactgegevens vermeld op onze website. Naast de contactgegevens van de praktijk of het ziekenhuis waar u werkzaam bent, wordt eveneens uw e-mailadres en, indien u wenst, uw foto gepubliceerd. 
Als lid van Medizorg beschikt u tevens over een login tot het beveiligde onderdeel van de website. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres en wachtwoord. Het wachtwoord wordt gehasht bewaard op onze systemen, zodat dit onmogelijk kan worden gelezen. 

U bent patiënt bij een arts aangesloten bij Medizorg
Indien u patiënt bent bij een arts aangesloten bij Medizorg dan verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van patiëntenzorg en patiëntenadministratie en -registratie. 

Deze verwerkingen gebeuren steeds in het kader van de Wet op de rechten van de patiënt alsook de Wet op verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Deze gegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie die u heeft met ons gezien uw vraag tot verzorging en behandeling. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op de taken van vitaal belang die op ons rusten. 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel mogelijk is mits uw toestemming zullen wij deze steeds vragen. U kan een gegeven toestemming te allen tijde ook opnieuw intrekken. 

 

3. Categorieën van persoonsgegevens

Afhankelijk van de doeleinden zoals hoger omschreven verwerken wij volgende persoonsgegevens: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer)
 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum)

Gezondheidsgegevens


4. Ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hogervermelde doeleinden. Uw gegevens worden verder enkel intern verwerkt, tenzij het wettelijk verplicht is of wettelijk toegestaan is om uw gegevens te delen met derden. 
Zo kunnen noodzakelijk gegevens bijvoorbeeld bezorgd worden aan de verzekeringsmaatschappij of aan de mutualiteit. In bepaalde situaties is het ook mogelijk dat er beroep wordt gedaan op een externe expert, in dat geval zal de uitwisseling van persoonsgegevens steeds kaderen in de patiëntenzorg en in de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. 
Tevens kunnen uw gegevens opgeslagen worden bij derde partijen. Het gaat in dit geval om softwaretoepassingen waar wij gebruik van maken. Wanneer u bijvoorbeeld een afspraak maakt via onze website worden uw gegevens gedeeld met de aanbieder van dit platform. In dergelijke gevallen worden de gegevens technisch zo goed als mogelijk afgeschermd tegen toegang tot onbevoegden (bijvoorbeeld door de gegevens te versleutelen). Bovendien zijn deze partijen steeds gebonden tot een geheimhoudingsverplichting. 
Waar mogelijk maken wij zoveel als mogelijk gebruik van gespecialiseerde en beveiligde platformen voor de uitwisseling van uw persoonsgegevens. 

5. Bewaartermijn

Medizorg dient medische gegevens 30 jaar te bewaren, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt.
Niet-medische gegevens zoals gegevens in het kader van contactbeheer worden verwijderd van zodra deze gegevens niet langer nodig zijn. 

Als lid van Medizorg worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u lid bent van Medizorg.

 

6. Doorgifte buiten de EU/EER
In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. 
 

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Medizorg baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling. 
 

8. Beveiligingsmaatregelen
Medizorg verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. 
 

9. Wat zijn uw rechten?
U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. 

 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens Medizorg van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.
   
 2. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Medizorg. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. 
  Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist. 
   
 3. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
   
 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 
   
 5. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Medizorg gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.
 6. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Medizorg 
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  e-mail : contact@apd-gba.be.
  De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

   

10. Contact
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Medizorg onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 9 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:
Per e-mail: info@medizorg.be
Per post:

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op <www.medizorg.be/privacy> 

Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 13 mei 2020